Výběr dle značky

Akce

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.spreje.cz na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující akceptaci těchto obchodních podmínek, které jsou platné pro všechny obchodní transakce proběhlé v internetovém obchodě www.spreje.cz. Předmětem kupních smluv je prodej technické chemie,nářadí, nástrojů, strojů, jejich příslušenství, náhradních dílů a dalších produktů a služeb, které s tím souvisejí.

 

Prodávající

Provozovatelem internetového obchodu www.spreje.cz je firma TMR s.r.o.  "lepidla-tmely-spreje-nářadí", IČ 27817725, DIČ CZ27817725 a je plátcem daně z přidané hodnoty. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, složka C 52663 (dále jen prodávající).

Internetový obchod www.spreje.cz má obchodní působnost na celém území České republiky.

 

Kupující

Je-li kupujícím firma či podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále kupující podnikatel), řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb.v platném znění.
Je-li kupujícím právnická či fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele - dle §52 odst.3 Občanského zákoníku 40/1964 Sb. (dále kupující spotřebitel).
Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Občanského zákoníku
a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Ceny 

Na stránkách je prezentováno zboží, které je možné přes internetový obchod www.spreje.cz objednat.
Ceny u jednotlivých položek jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH v českých korunách a toto rozlišení je vždy řádně
a viditelně označeno.
Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží. Platba za zboží se provádí v CZK.

 

Odeslání objednávky

Nakupovat v internetovém obchodě www.spreje.cz může registrovaný i neregistrovaný uživatel.
Před finálním odesláním objednávky je kupující obeznámen se všemi případnými souvisejícími poplatky a je požádán o odsouhlasení objednávky.
V okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky se tato považuje ze strany kupujícího za návrh kupní smlouvy.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito obchodními podmínkami vázán.

 

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky obdrží kupující její potvrzení formou automatického e-mailu, čímž je prokázáno řádné přijetí a akceptace zákaznické objednávky. Potvrzení objednávky se zasílá na emailovou adresu, uvedenou v kontaktních informacích kupujícího. Neobdržíte-li potvrzovací e-mail do 24 hodin po odeslání objednávky, kontaktujte nas telefonicky na +420 602 725 634 nebo přes e-mail: shop@spreje.cz
Potvrzením objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího vzniká závazný smluvní vztah se všemi příslušnými právy a povinnostmi obou stran.
V případě potřeby je kupující kontaktován prodávajícím, a to z důvodu upřesnění detailů objednávky.

 

Termíny dodání

Objednané zboží je doručováno v nejkratších možných termínech, v závislosti na aktuální skladové dostupnosti.
Obvykle bývá zboží odesláno v průběhu 2-10 dnů. Není-li zboží odesláno do 17 dnů, kontaktuje prodávající kupujícího
a domluví se s ním na dalším postupu.Termín dodání (i po potvrzeném termínu dodání) může dodavatel kdykoliv prodloužit z důvodu neočekávaných okolností, z jeho strany neovlivnitelných. V takovém případě bude nakupující ihned informován, popř. bude zákazníkovi nabídnuta jiná alternativa.

 

Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě pochybností o bezvadném stavu doručené zásilky prosím neprodleně kontaktujte na telefonu +420 602 725 634. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
Kupující podnikatel oznámí případné nesrovnalosti při fyzické přejímce zboží obratem nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky, a to telefonicky na čísle +420 602 725 634 nebo e-mailem na shop@spreje.cz
V případě převzetí poškozené zásilky nemá kupující podnikatel nárok na pozdější reklamaci zásilky vůči prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy ke zboží objednaného přes internetový obchod www.spreje.cz, a to bez udání důvodu do 14 dnů od jeho doručení, přičemž rozhodující pro tuto lhůtu je první den po datumu doručení zboží.Tuto skutečnost oznámí písemně nebo přes e-mail: shop@spreje.cz dodavateli. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit kopii dokladu o koupi zboží. 
Dopravné k prodávajícímu hradí v tomto případě kupující spotřebitel. Zboží kupující spotřebitel nezasílá na dobírku, kdy nebude zásilka převzata.Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na :

a) poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

b) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

c) dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Bylo-li již zboží uhrazeno, pak je na toto zboží vystaven dobropis a uvedená částka vrácena převodním příkazem na smluvený účet do 30 dnů. V případě, že bude vrácené zboží jakýmkoliv způsobem znehodnoceno, bude kupujícímu spotřebiteli přeúčtována náhrada škody spojená s uvedením zboží do původního stavu dle skutečně vynaložených nákladů.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele a dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi.)

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího


Prodávající si vymezuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud není zboží v okamžiku objednání kupujícím na trhu dostupné za podmínek, uvedených v internetovém obchodě www.spreje.cz. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího ihned po zjištění této skutečnosti a vzájemně se domluví na dalším postupu.

 

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícím k dodávaným produktům záruku dle dispozic výrobců jednotlivých značek, přičemž je-li kupujícím spotřebitel, pak je délka záruky min. 24 měsíců od data prodeje.Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním, kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu  www.spreje.cz se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data sdělená kupujícím třetím osobám. Sdělená osobní data budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jedinou výjimkou je udání jména, adresy a telefonního kontaktu smluvním přepravcům.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v informačním systému provozovatele internetového obchodu www.spreje.cz po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.